Banner trang giới thiệu
Cơ cấu các bộ phận tại công ty An Lạc Thành được phân bổ hợp lý dựa trên nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của công ty. 
Trong đó cơ cấu lãnh đạo - Quản lý như sau:
 
STT
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

CHUYÊN NGÀNH
KINH NGHIỆM
1 Giám đốc Kỹ sư Tự động hoá >10 năm
 
STT
BAN GIÁM ĐỐC

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

CHUYÊN NGÀNH
KINH NGHIỆM
1 Giám đốc Kỹ sư Tự động hoá >10 năm
2 Thành viên góp vốn Cử nhân Ngoại thương >10 năm
 

STT

CÁC PHÒNG BAN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

CHUYÊN NGÀNH

KINH NGHIỆM
1
 
    Phòng kế toán
Tài chính thống kê
 
Kế toán trưởng Cử nhân Tài chánh kế toán >15 năm
2 Nhân viên Trung cấp Kế toán doanh nghiệp >13 năm
3 Phòng Thương mại Dịch vụ Trưởng phòng Cử nhân
 
Quản trị Kinh doanh >8 năm
 
4 Nhân viên Cử nhân Quản trị kinh doanh >1 năm
5 Phòng kỹ thuật Sản xuất Nông nghiệp Trưởng phòng Kỹ sư Hoá thực phẩm >15 năm
6 Nhân viên Kỹ sư Nông nghiệp >8 năm
7 Phòng Tổ chức hành chính Trưởng phòng Cử nhân Ngữ Văn >10 năm
8 Nhân viên Kỹ sư Công nghệ thực phẩm >10 năm
9 Nhà máy Sản xuất
 
Quản đốc Kỹ sư Công nghệ thực phẩm >15 năm
10 Phó Quản đốc Kỹ sư Công nghệ thực phẩm >10 năm
  Tổng cộng 12 12